Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54510

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2001 r.
I SAB 86/01

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Sulimierski.

Sędziowie NSA: Maria Wiśniewska, Zbigniew Rausz (spr.).

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie Obrony Praw i Wolności Studentów SOS - jako organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności - wniosło w sprawie dotyczącej interesu prawnego strony decyzji Prorektora Uniwersytetu w przedmiocie zwolnienia z opłaty za studia - skargę na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej, polegającą nie nierozpoznaniu wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji Prorektora Uniwersytetu, o której mowa. Z uwagi na to, że skarga nie wskazywała osoby, w interesie której Stowarzyszenie ją wniosło, Sąd pismem z 14 lutego 2001 r. zwrócił się do Stowarzyszenia o podanie w zakreślonym terminie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania studenta, w interesie którego została wniesiona skarga na bezczynność. Wprawdzie stosownie do postanowień art. 33 ust. 2 ustawy z 11 maja 1995 r. o NSA organizacja społeczna - a taką jest wzmiankowane Stowarzyszenie - jest uprawniona w zakresie jej działalności statutowej do wniesienia skargi w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, to jednak, uruchamiając postępowanie sądowoadministracyjne, działa ono nie we własnym, ale zawsze w interesie innej osoby. Ta osoba zatem musi być przez Sąd powiadomiona o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej jej interesu prawnego i mieć możność brania w nim udziału, ponieważ wynik postępowania przed Sądem dotyczyć będzie w tym przypadku bezpośrednio jej, a nie organizacji społecznej praw. W odpowiedzi na wystąpienie Sądu Stowarzyszenie pismem z 26 lutego 2001 r. wskazało, że skargę wniosło w sprawie dotyczącej studentki Aleksandry O., natomiast nie podało adresu tej osoby, odsyłając Sąd do akt administracyjnych. W tym miejscu należy zauważyć, że to nie Sąd ma obowiązek dociekać, gdzie zamieszkuje osoba, której interesy przed Sądem podjęło się reprezentować Stowarzyszenie. Jest oczywiste, że Stowarzyszenie występując w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby, nie może osoby tej pomijać. Jak bowiem zaznaczono, organizacja społeczna może poprzez skargę uruchomić postępowanie przed Sądem Administracyjnym, ale jego skutki nie jej, ale strony będą dotyczyły. Postępowanie Stowarzyszenia w tej sprawie wskazuje, że nie ma ono w ogóle kontaktu z osobą, w której sprawie występuje. Dwukrotnie jeszcze Sąd - pismami z 25 czerwca i 11 lipca 2001 r. - zwracał się do Stowarzyszenia o podanie adresu Aleksandry O., informując w tym ostatnim wystąpieniu, że niewykonanie zarządzenia Sądu spowoduje odrzucenie skargi. Stowarzyszenie nie wykonało zalecenia Sądu, tłumacząc to odmową ze strony Uczelni podania adresu studenta i wniosło o ustanowienie w trybie art. 143 kpc w związku z art. 59 ustawy o NSA kuratora dla uczestnika postępowania, ponieważ skarżącemu nie jest znane miejsce pobytu tej osoby. Sąd uznał, że w sprawie, w której organizacja społeczna wnosi w interesie strony postępowania administracyjnego skargę do NSA nie zachodzą przesłanki do zastosowania trybu przewidzianego w powołanym art. 143 kpc. Powyższe prowadzi do wniosku, że wnoszący w tej sprawie skargę nie uzupełnił jej braków w zakreślonym przez Sąd terminie i z tego powodu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 11 maja 1995 r. o NSA skarga ta podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.