I SA/Wr 995/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

I SA/Wr 995/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664986

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2013 r. I SA/Wr 995/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Zastępca Przewodniczącego Wydziału I-Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2009 r. postanawia: sprostować z urzędu niedokładność pisarską, znajdującą się w 13 wersie sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2013 r. (Sygn. akt I SA/Wr 995/13), poprzez zastąpienie słów: "Izby Dyrektora" słowami: "Dyrektora Izby".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W myśl natomiast art. 156 § 2 p.p.s.a. zdanie pierwsze, o sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Z akt sprawy wynika, że w wersie 13 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2013 r. o sygn. akt I SA/Wr 995/13 dokonano przestawienia słów w nazwie organu administracji publicznej, mianowicie zamiast: "Dyrektora Izby Celnej" wskazano: "Izby Dyrektora Celnej". W ocenie Sądu, zauważone przestawienie słów należało potraktować jako niedokładność pisarską, która na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. podlegała sprostowaniu.

W tym stanie rzeczy, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.