Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723184

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 września 2019 r.
I SA/Wr 920/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. z/s we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"A" sp. z o.o. z/s we W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 25 lutego 2019 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 14.821,00 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis wymienionego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi strony w dniu 4 marca 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. wpłynęło do tut. Sądu zawiadomienie o wypowiedzeniu przez pełnomocnika udzielonego w niniejszej sprawie pełnomocnictwa.

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu od skargi, strona skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Na skutek prawomocnego orzeczenia o odmowie przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie, strona skarżąca pismem z dnia 8 lipca 2019 r. została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 25 lutego 2019 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 25 lipca 2019 r.

Z akt sprawy wynika, że skarga nie została opłacona (informacja z Wydziału Finansowo-Księgowego Sądu).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Pismem takim jest między innymi skarga.

Stosownie natomiast do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego pismo - w tym przypadku skargę - do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że skarga - mimo skutecznie doręczonego wezwania - nie została opłacona w zakreślonym siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 1 sierpnia 2019 r. (czwartek).

W tym stanie rzeczy, Sąd zobligowany był do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.