Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2015 r.
I SA/Wr 915/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 915/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.