Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2830181

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
I SA/Wr 914/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 914/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.