Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2828289

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2015 r.
I SA/Wr 854/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia z urzędu podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.