Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662289

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
I SA/Wr 853/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z/s w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2012 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka, prowadząca działalność w m.in. branży gier losowych i zakładów wzajemnych, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że w ubiegłym roku poniosła stratę w wysokości 2.494.682,97 zł. W wyniku wprowadzenia nowych przepisów w przedmiocie podatku od gier na automatach o niskich wygranych, Spółka zapłaciła o 277,8% podatku więcej niż gdyby uiszczała go na zasadach obowiązujących przed nowelizacją przepisów. Podejmuje próby zrównoważenia kosztów zwiększonych należności podatkowych, obniżając koszty funkcjonowania firmy - z kwoty 42.548.449,58 zł w 2009 r. zredukowane zostały do wartości 29.590.804,36 zł w 2010 r.

Dalej strona wskazała, że powodem trudnej sytuacji jest również wstrzymanie wydania nowych zezwoleń na prowadzenie powyższej działalności, wygasanie i nieprzedłużanie już posiadanych zezwoleń. W 2010 r. nie wygasły i nie zostały przedłużone zezwolenia na prowadzenie działalności w 377 punktach gier. W bieżącym roku wygaśnie zezwolenie na kolejnych 178 punktów. O pogarszającej się kondycji Spółki świadczyć w jej ocenie powinien fakt, że w 2009 r. (wg danych na 31 grudnia 2009 r.) prowadziła działalność w 606 punktach gier, w 2010 r. już tylko w 179. Na koniec maja 2011 r. liczba ta wynosiła 159.

Zgodnie z oświadczeniem o majątku i dochodach, wysokość kapitału zakładowego lub środków finansowych Spółki wynosi 2.366.820 zł, wartość środków trwałych - 4.167.575,15 zł, a wysokość straty za ostatni rok obrotowy (2012) - 2.494.682,97 zł. Stan konta na rachunku bankowym, prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w B., na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosił 5.913,17 zł.

Do wniosku załączono bilans oraz rachunek zysków i strat za 2012 r., z których wynika, że strona za ten rok uzyskała przychód netto w wysokości 16.451.170,26 zł, jej kapitał własny wynosi 7.444.397,81 zł, wartość należności krótkoterminowych - 1.259.608,71 zł, a zobowiązań krótkoterminowych - 2.294.143,82 zł. Załączono też wydruk z ww. rachunku bankowego z historią operacji z 31 maja 2013 r.

Z dokumentów złożonych na wezwanie, skierowane na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) wynika, że Spółka do końca czerwca 2013 r. odnotowała przychód netto w kwocie 7.049.323,22 zł i poniosła stratę w wysokości 93.829,69 zł. Przedłożone zostały wydruki historii trzech rachunków bankowych: dwóch prowadzonych w ING Bank Śląski i jednego w Deutsche Bank, z których tylko na ostatnim rachunku brak operacji bankowych. Pozostałe dwa rachunki są wykorzystywane do bieżącej działalności gospodarczej. Wynika z nich, że strona uzyskuje przychody m.in. z najmu lokali.

Jako znane z urzędu wskazać należy, że Spółka na dzień wydania niniejszego postanowienia zobligowana jest do uiszczenia wpisów od skarg w dwudziestu sześciu sprawach o sygn. I SA/Wr 833-858/13 w łącznej wysokości 15.552 zł.

Przedstawione przez stronę dane nie dają podstaw do uwzględnienia żądania wniosku.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt 2, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, w przypadku osób prawnych może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W świetle przytoczonej wyżej regulacji, ocena możliwości płatniczych w przypadku osób prawnych sprowadza się tylko i wyłącznie do ustalenia, czy strona dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na opłacenie kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Brak tutaj dodatkowych obwarowań, które występują w regulacjach dotyczących przyznania prawa pomocy osobom fizycznym i nakazują uwzględnienie na rzecz wnioskodawcy tych środków, które muszą pozostać do jego dyspozycji na niezbędne utrzymanie własnej i rodziny. Pomimo braku takich regulacji w stosunku osób prawnych, w rzeczywistości należy uwzględnić zakres i cel działalności wnioskodawcy, a także wpływ poniesienia kosztów sądowych na płynność finansową i możliwość prowadzenia dalszej działalności.

Zdaniem rozpoznającego niniejszy wniosek referendarza sądowego, poniesienie kosztów sądowych w niniejszej sprawie, nawet przy uwzględnieniu takiej konieczności jednocześnie w dwudziestu sześciu sprawach, nie wpłynie znacząco na działalność strony skarżącej.

Wprawdzie Spółka, jak podaje w uzasadnieniu wniosku, z roku na rok odnotowuje niższe przychody, jednak nie ma to wpływu na ocenę jej możliwości płatniczych w toku rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Chodzi tutaj bowiem o możliwość opłacenia kosztów, z których wpis od skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwykle stanowi najwyższą kwotę, a pozostałe to opłata kancelaryjna i wpis od skargi kasacyjnej. Nie są to zatem wieloletnie obciążenia finansowe, które mogłyby mieć wpływ na pogarszającą się sytuację Spółki. Również w jej aktualnej kondycji finansowej opłacenie kosztów sądowych nie spowoduje paraliżu jej działalności.

Zwrócić należy uwagę, iż pomimo obniżających się co roku obrotów, Spółka ciągle odnotowuje kilkumilionowe przychody netto, które w 1012 r., wyniosły ponad 16.000.000 zł, a w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły ponad 7.000.000 zł. Poza tym automaty do gier nie są jedynym źródłem przychodów - jak wynika z wydruków rachunków bankowych, strony uzyskuje także wpływy z najmu licznych lokali. Istotny jest też fakt posiadania kapitału własnego, wynoszącego ponad 7.000.000 zł.

Wobec tego już powyższe dane wskazują że strona ma możliwość zgromadzenia środków na opłacenie kosztów sądowych, których ponoszenia winna się spodziewać najpóźniej z dniem wniesienia skargi, datowanej w niniejszej sprawie na 14 maja 2013 r.

Wypada zauważyć, że strona w na urzędowym formularzu wniosku nie podała wszystkich danych co do jej sytuacji finansowej - oświadczyła bowiem, że posiada tylko jeden rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w B., w związku z czym o wydruki historii tego też rachunku została wezwana. W odpowiedzi wydruki te nie zostały nadesłane - przedłożono natomiast historie trzech innych rachunków, które nie były wymienione w oświadczeniu na formularzu. Nie podano zatem wszystkich informacji, które stanowią podstawę rozpoznania wniosku o przyznania prawa pomocy. Przy czy zaznaczyć trzeba, że już wyżej wymienione dane wskazują, że strona jest w stanie opłacić koszty sądowe w niniejszej sprawie, nawet przy jednoczesnym obowiązku ich ponoszenia w dwudziestu sześciu sprawach.

W tym stanie rzeczy nie było podstaw do stwierdzenia, że strona wykazała przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Wobec tego, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.