Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1764291

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 października 2013 r.
I SA/Wr 845/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z/s w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2011 r. postanawia: sprostować postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 845/13) w ten sposób, że w miejsce daty postanowienia "23 sierpnia 2013 r." wpisać "23 września 2013 r."

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Z kolei stosownie do treści art. 166 ustawy procesowej, do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie, w postanowieniu wydanym w dniu (...) września 2013 r. - jak to wynika ze wskazanej w jego sentencji daty posiedzenia niejawnego, podana została błędnie data tego postanowienia, to jest (...) sierpnia 2013 r., co należało uznać za oczywistą omyłkę. Zwłaszcza, że zarządzenie o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne celem rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy po sprzeciwie datowane jest na (...) września 2013 r. Powyższa omyłka zatem podlegała sprostowaniu na podstawie przytoczonej wyżej regulacji.

W związku z tym Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.