I SA/Wr 841/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2371029

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2017 r. I SA/Wr 841/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kamila Paszowska-Wojnar.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2017 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I wezwano skarżącą spółkę do podania wartości przedmiotu zaskarżenia dla określonej w komparycji niniejszego postanowienia decyzji oraz do złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 28 sierpnia 2017 r. Z akt sprawy wynika, że strona w zakreślonym terminie nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Jednym z wymogów formalnych skargi w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, stosownie do art. 215 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej - p.p.s.a.) jest podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Natomiast zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Podmioty, o których mowa powyżej, mają - wedle dyspozycji art. 29 p.p.s.a. - obowiązek wykazania swojego umocowania do wniesienia skargi. Takim dokumentem jest niewątpliwie odpis z odpowiedniego rejestru, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawione powyżej warunki formalne podlegają konwalidacji. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa do ich usunięcia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 49 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy, strona została prawidłowo wezwana do usunięcia zauważonych braków formalnych skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone stronie w dniu 28 sierpnia 2017 r. W wyznaczonym siedmiodniowym terminie wskazanych braków skargi nie usunięto.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.