Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2976961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.
I SA/Wr 832/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk (spr.).

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi A na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2019 r. na poczet dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2017 r. postanawia zawiesić z urzędu postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi A spółki z o.o. z siedzibą w S. (dalej: Spółka) jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. (...) sierpnia 2019 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z (...) maja 2019 r. nr (...) w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2019 r. na poczet dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2017 r.

Postanowieniem z 3 października 2019 r. o sygn. akt I SA/Wr 448/19 (dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl) tut. Sąd na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) następujące pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego:

"Czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe takie jak przewidziane w treści art. 112b ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE z 2006 r. Nr L 347 s.1 z późn. zm.; dalej: dyrektywa 112) (a w szczególności art. 2, art. 250, art. 273), art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 325 TFUE i zasadą proporcjonalności?"

Pytanie prejudycjalne zapadło na kanwie sprawy dotyczącej Spółki, tj. skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe podlegało zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ocenie Sądu, sytuacja taka zachodzi w niniejszej sprawie.

Sąd uznał, że rozpoznanie przez TSUE pytania sądu odsyłającego, objętego ww. postanowieniem z 3 października 2019 r. o sygn. akt I SA/Wr 448/19 będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Zagadnienie zgodności dodatkowego zobowiązania podatkowego, ukształtowane art. 112b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) z przepisami dyrektywy 112 zwłaszcza w sprawie dotyczącej wprost Spółki ma znaczenie dla istnienia podstawy faktycznej i prawnej zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet tego dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Z tych też względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił z urzędu zawiesić niniejsze postępowanie do czasu udzielenia odpowiedzi na powyżej wskazane pytanie prejudycjalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.