Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064992

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2020 r.
I SA/Wr 816/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sędziowie WSA: Piotr Kieres, Anetta Makowska-Hrycyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. postanawia zawiesić z urzędu postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" Nadleśnictwa L. (dalej jako: Skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. (dalej: SKO) z 5 sierpnia 2019 r. nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy L. z 8 kwietnia 2019 r. nr (...) określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 218 272 zł.

Postanowieniem podjętym w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 748/19 na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 269 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) przedstawił składowi 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygniecia zagadnienie prawne: "Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo przesyłowe w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych, jest - stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 3 ust. 2, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów, a jeżeli nie jest takim podatnikiem, to czy podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z zawarciem ww. umowy są Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne)?" (dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Postępowanie w sprawie podlegało zawieszeniu.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzi zależność pomiędzy rozpoznaniem przedstawionego w trybie art. 269 p.p.s.a. Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 784/19 a rozstrzygnięciem przedmiotowej sprawy. Zagadnienie prawne objęte postanowieniem o sygn. akt I SA/Wr 748/19 jest bowiem tożsame z zagadnieniem prawnym powstałym w niniejszej sprawie. Także ta sprawa dotyczy bowiem opodatkowania Skarżącego podatkiem od nieruchomości w związku z zawarciem umowy służebności przesyłu, którą obciążone zostały nieruchomości będące w zarządzie Skarżącego, a stanowiące własność Skarbu Państwa.

Z tych też względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił zawiesić z urzędu niniejsze postępowanie do czasu rozpoznania zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 269 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.