Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888625

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 lutego 2012 r.
I SA/Wr 812/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik (spr.).

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 lutego 2012 r. sprawy ze skargi: M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. o Nr (...) w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.