Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 września 2013 r.
I SA/Wr 764/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A sp. z o.o. z/s w L. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 26 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2013 r. o sygn. akt I SA/Wr 764/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę na wymienione w sentencji postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. Od powyższego postanowienia w dniu 13 sierpnia 2013 r. pełnomocnik strony wniósł skargę kasacyjną oraz wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, natomiast pismem z dnia 16 września 2013 r. cofnął wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie o przywrócenie terminu należało umorzyć.

Po myśli art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu, jeżeli postepowanie stało się bezprzedmiotowe.

Za takie właśnie Sąd uznał postepowanie w sprawie o przywrócenie terminu, wywołane wnioskiem w niniejszej sprawie.

Składanie wniosków w postępowaniu sądowym należy do czynności dyspozytywnych stron, tzn. zależnych wyłącznie od ich woli. Dlatego też, jeżeli strona cofa złożone uprzednio żądanie, Sąd zaniecha orzekania w przedmiocie takiego wniosku, chyba że okoliczności sprawy wykażą, że czynność ta prowadzi do obejścia prawa.

Ocena okoliczności dokonana w sprawie uzasadniała przyjęcie, że takie okoliczności w sprawie nie wystąpiły, a zatem cofnięcie należało uznać za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, skoro wniosek o przywrócenie terminu został skutecznie cofnięty, to Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zobowiązany był do umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania wywołanego tym wnioskiem, o czym orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.