I SA/Wr 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2737630

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 października 2018 r. I SA/Wr 658/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. C. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: przywrócić termin.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału wydał zarządzenie o wezwaniu strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Przesyłka sądowa zawierająca przedmiotowe wezwanie do uiszczenia wpisu oraz opatrzona numerem nadawczym: (...), po dwukrotnym awizowaniu w dniach: 11 lipca 2018 r. oraz 19 lipca 2018 r. została wydana adresatowi w placówce pocztowej w dniu 26 lipca 2018 r. W dniu 2 sierpnia 2018 r. skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę J. C., z powodu nie uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zgodnie z zarządzeniem z dnia 5 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia tegoż zarządzenia. Sąd w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego została wydana przez operatora pocztowego adresatowi 26 lipca 2018 r., jednak skutek doręczenia, zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.), nastąpił w dniu 25 lipca 2018 r. Wobec tego siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego rozpoczął swój bieg w dniu 26 lipca 2018 r. i upłynął z dniem 1 sierpnia 2018 r. W związku z powyższym uiszczenie wpisu sądowego przez skarżącą w terminie 2 sierpnia 2018 r., oznaczało dokonanie tej czynności po terminie.

W dniu 26 września 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Skarżąca wskazała na brak swojej winy w niedochowaniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Wskazała, że postępowała ściśle według zawiadomienia pozostawionego w jej skrzynce pocztowej przez operatora pocztowego, w zaufaniu iż jego działanie jako podmiotu profesjonalnego zajmującego się doręczaniem przesyłek jest zgodne z przepisami prawa w zakresie doręczania przesyłek sądowych. Skarżąca wskazała również, że o uchybieniu terminu dowiedziała się 17 września 2018 r. tj. w dniu odebrania postanowienia z 20 sierpnia 2018 r. w przedmiocie odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała tej czynności w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. Stosownie z kolei do art. 87 § 1-4 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Należy w nim uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu i równocześnie dokonać czynności, której nie dokonano w terminie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi złożono z zachowaniem ustawowego terminu.

W ocenie Sądu okoliczności przedstawione we wniosku o przywrócenie terminu pozwalają przyjąć, że uchybienie nie nastąpiło z winy skarżącego. Sąd przychyla się do twierdzeń skarżącej dotyczących błędnego działania operatora pocztowego. Adresat przesyłki ma prawo działać w zaufaniu do operatora publicznego i przyjąć, że przesyłka została doręczona mu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, że okoliczność wydania przesyłki po skutecznym doręczeniu w trybie fikcji doręczenia może stanowić okoliczność uzasadniającą wniosek o przywrócenie tak uchybionego terminu.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.