I SA/Wr 646/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2537341

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2018 r. I SA/Wr 646/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do września 2014 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca wniosła pismo zakwalifikowane następnie jako wniosek o przyznanie prawa pomocy wskazując, że posiada emeryturę w wysokości 1.109 zł i ciąży na niej tytuł wykonawczy z należnością główną o wartości 40.000 zł, w związku z czym w niedługim czasie będzie mieć potrącenia z emerytury w kwocie 350 zł. Świadczenie z ZUS męża, będącego jej pełnomocnikiem w sprawie, wynosi 557,97 zł.

Na urzędowym formularzu, w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach strona podała, że mąż często przebywa pod innym adresem, posiadają lokal nieużytkowany i zrujnowany, poza tym nie mają jakichkolwiek zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości powyżej 5.000 zł. Mąż skarżącej uzyskał w 2017 r. łączny przychód w wysokości 6.700 zł, z czego 6.550 zł to świadczenie z ZUS. Oboje małżonkowie mieszkają w lokalu niebędącym ich własnością. Opłaty za to mieszkanie wynoszą: 290 zł czynsz, 70 zł gaz, 70 zł prąd, telewizja, internet i telefon 109 zł, 100 zł opał - łącznie 640 zł. W mieszkaniu nie ma łazienki, toaleta jest wspólna na korytarzu. Koszty leczenia i na środki czystości wynoszą 150 zł, na wyżywienie małżonkowie wydatkują 900 zł.

Dochody uzyskują ze świadczeń z ZUS oraz z działalności gospodarczej (dochód 0 zł) w łącznej wysokości 1.692,93 zł.

Z przedłożonych na wezwanie dokumentów wynika, że mąż skarżącej w 2017 r. uzyskał przychód tylko z działalności gospodarczej, który wyniósł 6.700 zł. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających dochody strony skarżącej.

Jako znane z urzędu wskazać trzeba, iż wpis od skargi wyznaczony został na kwotę 100 zł.

Mając na uwadze powyższe dane referendarz sądowy uznał przedmiotowy wniosek za uzasadniony.

Podstawą prawną jego rozpoznania jest regulacja zawarta w art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.). Stosownie do treści tych przepisów, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (w części lub w całości), a więc w zakresie częściowym, należy przyznać osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, iż jakkolwiek strona nie ustosunkowała się w całości do wezwania o przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów, jednak referendarz przyjął jako zgodne z prawdą złożone oświadczenia, zwłaszcza co do źródeł i wysokości jej dochodów, w kontekście danych, które były już kilkukrotnie oświadczane w niniejszej sprawie, toczącej się w tutejszym Sądzie od lipca 2017 r.

W tych okolicznościach wskazać trzeba, że dochody małżonków faktycznie wynoszą miesięcznie około 1.600-1.700 zł i właściwie w całości są wydatkowane na ich niezbędne utrzymanie. Strona zatem wykazała, że poniesienie kosztów postępowania w niniejszej sprawie może skutkować koniecznością ograniczenia wydatków na potrzeby podstawowe jej rodziny.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.