Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 września 2013 r.
I SA/Wr 646/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sędziowie WSA: Marek Olejnik, Katarzyna Radom (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 września 2013 r. sprawy ze skargi A spółka z o.o. z/s w D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uznania za zasadne zarzutów egzekucyjnych postanowił:

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. z/s w D. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie skarżąca A spółka z o.o. z/s w D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) marca 2013 r. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

W przeddzień wyznaczonej rozprawy Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia (...) września 2013 r. wniósł o umorzenie postępowania sądowego, wskazując na załączone do pisma postanowienie, wydane w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.), w którym uwzględnił skargę strony w całości. Wobec braku potwierdzenia doręczenia ww. postanowienia stronie skarżącej Sąd zobowiązał organ podatkowy do wykazania tej okoliczności właściwym dokumentem.

W wykonaniu zarządzenia Sądu organ podatkowy w dniu (...) września 2013 r. (data wpływu pisma do Sądu) przedłożył dowód potwierdzający doręczenie orzeczenia z dnia (...) września 2013 r. stronie skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd uznał wniosek o umorzenie postępowania za uzasadniony.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Stosownie natomiast do treści art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Skoro zatem w toku postępowania, jeszcze przed terminem rozprawy, Dyrektor Izby Skarbowej we W. skorzystał z uprawnień autokontrolnych, przewidzianych w powołanym wyżej przepisie i uwzględnił wniesioną skargę w całości, poprzez uznanie za prawidłowe stanowiska strony zawartego w skardze, to postępowanie sądowe, dotyczące zaskarżonego postanowienia, stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Z chwilą bowiem doręczenia stronie skarżącej postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2013 r. przestał istnieć przedmiot skargi, jakim było postanowienie z dnia (...) marca 2013 r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., umorzył postępowanie w sprawie (pkt I sentencji postanowienia). O zwrocie kosztów postępowania sądowego (pkt II sentencji postępowania) Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.