Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 września 2019 r.
I SA/Wr 577/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 2 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2019 r. odrzucające skargę w sprawie ze skargi E. M. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

I. uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2019 r. sygn. akt I SA/Wr 577/19 o odrzuceniu skargi;

II. zwrócić stronie skarżącej E. M. kwotę 100 (sto) złotych z tytułu nienależnie uiszczonego wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę E. M. (dalej: Skarżący) na opisaną w sentencji interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sąd bowiem uznał, że Skarżący - pomimo wezwania - nie uiścił należnego wpisu od skargi w kwocie 200 zł.

Od powyższego postanowienia Skarżący wniósł zażalenie w terminie prawem przewidzianym. W zażaleniu, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia, Skarżący podniósł, że wymaganą kwotę wpisu od skargi uiścił w terminie, na dowód czego załączył kserokopię dowodu wpłaty.

Od zażalenia Skarżący uiścił kwotę 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 195 § 2 zd. pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

Uwzględniając argumentację przytoczoną w zażaleniu oraz załączony do zażalenia dokument potwierdzający opłacenie wpisu w stosownej wysokości, należało uznać, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione. W konsekwencji, zaskarżone postanowienie z dnia 5 sierpnia 2019 r. o odrzuceniu skargi podlegało uchyleniu. Skutkiem zaś uprawomocnienia się niniejszego postanowienia będzie merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 220 § 4 p.p.s.a. zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia należnego od niej wpisu, wolne jest od wpisu. Wobec powyższego, kwota 100 zł uiszczona przez Skarżącego od przedmiotowego zażalenia, podlegała zwrotowi, jako nienależna W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie I sentencji. O zwrocie kwoty 100 zł (punkt II) Sąd postanowił stosownie do art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.