I SA/Wr 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2537298

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2018 r. I SA/Wr 569/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata lub doradcy podatkowego w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia doradcy podatkowego.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wskazując adwokata i doradcę podatkowego. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jest osobą samotną, której emerytura jest niewystarczająca na spłatę zaległości podatkowej. Emerytura wynosi 1.200 zł i pozwala na skromne życie. Strona przez 30 lat opiekowała się chorą matką.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach rubryka dotycząca stanu rodzinnego została zakreślona. Strona podała, że nie posiada mieszkania, domu ani zasobów pieniężnych. Jedynym dochodem jest emerytura. Zobowiązania i wydatki przekraczają stały dochód. Strona dodała, że udziela się społecznie (bez pobierania świadczeń) jako kurator sądowy osoby częściowo niepełnosprawnej.

Do wniosku załączone zostało pismo ZUS z 23 maja 2018 r. informujące o miesięcznym potrąceniu 200 zł z emerytury skarżącej.

Do rozpoznania przedmiotowego wniosku referendarz przyjął dane wynikające z akt administracyjnych sprawy. Zgodnie z tymi danymi emerytura skarżącej przed potrąceniem wynosiła netto 1.440 zł. Na podstawie oświadczenia złożonego w styczniu 2018 r., jej miesięczne wydatki obejmują czynsz 60 zł, energię elektryczną 340 zł, gaz 64 zł, ogrzewanie około 350 zł, wodę i kanalizację 50 zł, wywóz śmieci 15 zł, telefon 200 zł, leczenie 300 zł, wydatki na wyżywienie 600 zł, ubezpieczenie 30 zł, koszty napraw i przeglądów 700 zł. Nadto strona spłacała raty kredytów w łącznej kwocie 377 zł.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie referendarza sądowego wniosek należało uwzględnić w całości.

Podstawą prawną jego rozpoznania jest regulacja zawarta w art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej: p.p.s.a.). Stosownie do treści tych przepisów, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, a więc w zakresie całkowitym, należy przyznać osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Strona skarżąca powyższe wykazała.

Jej jedynym dochodem jest emerytura, która po potrąceniach egzekucyjnych wynosi zaledwie 1.200 zł netto. Strona prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, zatem nie ma możliwości pozyskania wsparcia finansowego. Nie ma też majątku, z którego byłaby w stanie pozyskać dodatkowe środki pieniężne.

W tym stanie rzeczy przedmiotowy wniosek jest całkowicie uzasadniony i w związku z tym postanowiono jak w sentencji na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Końcowo wyjaśnienia wymaga, iż strona wskazała w zakresie wniosku dwóch pełnomocników - adwokata i doradcę podatkowego. Z racji, że w ramach prawa pomocy może być ustanowiony tylko jeden pełnomocnik z urzędu, wyboru pełnomocnika dokonał referendarz w granicach wniosku zakreślonych przez skarżącą.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.