Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013600

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
I SA/Wr 530/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę w niniejszej sprawie, w dniu 1 marca 2019 r., w imieniu A sp. z o.o. z siedzibą we W. wniósł pełnomocnik - doradca podatkowy A. M. Do skargi dołączył pełnomocnictwo z dnia 1 marca 2019 r., podpisane przez członka zarządu Spółki J. N. Z pełnomocnictwa wynikało, iż obejmuje ono wyłącznie podpisanie i złożenie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) oraz, że wygasa automatycznie dniu 8 marca 2019 r.

W wyniku analizy danych znajdujących się w informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, dotyczących J. N., Sąd wezwał stronę skarżącą do złożenia w terminie 7 dni dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie ww. osoby do reprezentowania strony skarżącej na dzień 1 marca 2019 r. (tj. na dzień udzielenia pełnomocnictwa dor. pod. A. M.), pod rygorem odrzucenia skargi. Wzywając stronę do uzupełnienia ww. braku, Sąd wskazał, że z KRS wynika, że J. N. był członkiem zarządu od 10 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.

Wobec wygaśnięcia pełnomocnictwa udzielonego dor. pod. A. M. z dniem 8 marca 2019 r., Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia ww. braku. Powyższe wezwanie doręczono stronie w dniu 12 lipca 2019 r.

W dniu 23 lipca 2019 r., do Sądu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, sporządzona przez dor. pod. A. M. Do pisma załączono protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników B sp. z o.o. w G. (następnie: A sp. z o.o. z siedzibą we W.) z dnia 10 stycznia 2019 r. z którego wynika, że z dniem 10 stycznia 2019 r. J. N. został powołany do Zarządu Spółki. Jednocześnie, dor. pod. A. M. wskazał, że wezwanie Sądu zostało nieprawidłowo wysłane do skarżącej Spółki, nie zaś do jej pełnomocnika.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 tj.; dalej jako: "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie wezwano stronę do złożenia dokumentu z którego wynikałoby umocowanie J. N. do reprezentowania strony skarżącej na dzień 1 marca 2019 r. (tj. na dzień udzielenia pełnomocnictwa dor. pod. A. M.). Zbadanie powyższego było niezbędne dla oceny prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa osobie, która w imieniu Spółki podpisała i złożyła skargę do Sądu. Sąd dostrzegł bowiem, że w myśl KRS, J. N. (tj. osoba podpisana pod pełnomocnictwem dla dor. pod. A. M.), był członkiem zarządu od 10 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. Należało zatem zbadać, czy ww. osoba piastowała funkcję członka zarządu w dniu 1 marca 2019 r. (tj. w dniu złożenia skargi i udzielenia pełnomocnictwa).

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że pomimo doręczenia w dniu 12 lipca 2019 r. wezwania do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie J. N. do reprezentowania strony skarżącej na dzień 1 marca 2019 r. (tj. na dzień udzielenia pełnomocnictwa dor. pod. A. M.), strona skarżąca nie wykonała go terminowo. Wezwanie w tym zakresie doręczono bowiem w dniu 12 lipca 2019 r., zaś 7-dniowy termin do uzupełnienia ww. braku formalnego upłynął bezskutecznie w dniu 19 lipca 2019 r. Tym samym, skarga podlegała odrzuceniu z powodu nieuzupełnienia przez stronę powyższego braku formalnego.

Powyższego stanu nie zmienia okoliczność przedłożenia w dniu 23 lipca 2019 r. przez dor. pod. A. M. dokumentu wykazującego umocowanie J. N. do reprezentowania skarżącej Spółki na dzień 1 marca 2019 r. (tj. na dzień wniesienia skargi i udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi, który był uprawniony wyłącznie do podpisania i złożenia skargi w sprawie), gdyż dokument ten złożono po terminie. Nie sposób się jednocześnie zgodzić z argumentacją dor. pod. A. M., że wezwanie w ww. zakresie nieprawidłowo doręczono stronie skarżącej, nie zaś jemu jako pełnomocnikowi. Z treści pełnomocnictwa znajdującego się w aktach sprawy wynika wprost, że pełnomocnictwo obejmowało wyłącznie podpisanie i złożenie skargi do Sądu, a ponadto wygasło automatycznie w dniu 8 marca 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.