Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500144

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 r.
I SA/Wr 502/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia S. K. z dnia 8 lutego 2013 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 502/12, pozostawiającego bez rozpoznania wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2012 r., w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 maja 2014 r. nastąpiło ponowne doręczenie pełnomocnikowi S. K. (dalej jako skarżący) zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 25 lutego 2013 r., wzywającego skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia z dnia 8 lutego 2013 r., w terminie siedmiu dni pod rygorem jego odrzucenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zażalenie podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) opłatę sądową (wpis) należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W myśl o art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. pismem podlegającym opłacie jest także zażalenie.

W oparciu o art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W przypadku, gdy nie został uiszczony odpowiedni wpis, przewodniczący, działając na podstawie art. 220 § 1 zdanie 2 w zw. z § 3 p.p.s.a., wzywa wnoszącego zażalenie, aby pod rygorem jego odrzucenia uiścił od tej skargi wpis, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzuceniem zażalenia.

Zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Z kolei na podstawie art. 111 § 1 k.c. termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli jego początkiem jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skutecznie doręczone pełnomocnik skarżącego. Samo doręczenie nastąpiło w trybie art. 73 § 4 w zw. z art. 73 § 1 p.p.s.a. Przepisy te stanowią, że w przypadku braku możliwości doręczenia pisma stronie osobiście lub za pośrednictwem jednej z osób, wymienionych w art. 72 p.p.s.a. (domownik, administracja domu, dozorca), pismo uważa się za doręczone, jeżeli w ciągu czternastu dni od złożenia go w placówce pocztowej nie zostanie podjęte.

Zawiadomienie o złożeniu pisma (awizo), w oparciu o art. 73 § 2 p.p.s.a., umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.

Natomiast w przypadku niepodjęcia pisma w ciągu siedmiu dni, art. 73 § 3 p.p.s.a. przewiduje pozostawienie powtórnego zawiadomienia (powtórne awizo) o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni, od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej.

Tryb ten ma zastosowanie również do sytuacji, gdy w sprawie został ustanowiony pełnomocnik procesowy, któremu zgodnie z art. 67 § 5 p.p.s.a. doręcza się wówczas pisma procesowe.

W niniejszej sprawie próby doręczenia odpisu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I przez pocztę miały miejsce w dniach 22 i 30 kwietnia 2014 r. (k-270). Natomiast czternastodniowy termin na odebranie pisma, liczony od dnia 22 kwietnia 2014 r., upłynął w dniu 6 maja 2014 r. Z tym dniem należało uznać jego doręczenie za skuteczne.

Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 13 maja 2014 r. (wtorek).

W tak zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu od zażalenia, wobec czego w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.