Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 lipca 2007 r.
I SA/Wr 465/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta (spr.).

Sędziowie WSA: Jadwiga Danuta Mróz, Asesor Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2007 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącemu od Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu) kwotę 393 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem uiszczonego wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi M. Ś. była decyzja Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego. W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pismem z dnia 20 lipca 2007 r. cofneła skargę. Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę.

Czynność procesowa strony skarżącej - w świetle materiału sprawy-nie budzi wątpliwości i cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne. Skoro strona skarżąca nie podtrzymuje argumentów podniesionych w skardze, rozpatrzenie sprawy przez Sąd stało się bezprzedmiotowe, bowiem nie jest już kwestionowane rozstrzygnięcie będące przedmiotem skargi.

W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu.

O zwrocie połowy uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2i § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.