Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097893

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 r.
I SA/Wr 458/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Marek Olejnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: sprostowania oczywistej omyłki w decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2005 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 lutego 2011 r. Z. W. złożył skargę na oznaczoną w sentencji decyzję.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. wniósł o jej oddalenie. Na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, iż cofa skargę w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej: p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, gdyż zmierza ono do obejścia prawa, bądź też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności wskazane w powołanym wyżej przepisie, a zatem cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne. W tych okolicznościach Sąd, po myśli art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.