I SA/Wr 447/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555556

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 r. I SA/Wr 447/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Wydziału I-Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) 2018 r. nr (...) w przedmiocie odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie płatności zaliczki na podatek od towarów i usług za listopad 2016 r. postanawia: sprostować z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wr 447/18) w ten sposób, że w pkt II rozstrzygnięcia w miejsce błędnie wpisanej nazwy strony skarżącej "A spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą we W." wpisać prawidłową nazwę "A spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą we W.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W myśl natomiast art. 156 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a. o sprostowaniu Sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 2 sierpnia 2018 r. rozpoznał sprawę ze skargi A spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą we W. na opisaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) 2018 r., a nie jak wskazano w wyroku - A spółki z o.o. spółki komandytowej z siedzibą we W.

Omyłka Sądu polegająca na nieprawidłowym określeniu nazwy skarżącej spółki ma charakter oczywisty i dlatego na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. podlegała sprostowaniu z urzędu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.