Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554691

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.
I SA/Wr 437/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na ww. decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. strona skarżąca podała jako adres siedziby spółki ul. (...) w W. oraz jako adres do doręczeń: ul. (...) w W.

Jak wynika z akt sprawy, zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r. zostało skierowane na adres siedziby spółki. Korespondencja Sądu nie została podjęta przez spółkę.

Na wyznaczonym terminie rozprawy strona nie była obecna. Na rozprawie tej został ogłoszony wyrok oddalający skargę spółki w całości.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. spółka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wskazała, że ustanowiony przez spółkę pełnomocnik przeglądał w dniu 14 sierpnia 2018 r. akta sprawy w następstwie czego spółka dowiedziała się o odbytej w dniu 14 czerwca 2018 r. rozprawie oraz o tym, że na rozprawie tej Sąd w całości oddalił skargę spółki.

Wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem spółka podniosła, że nie została w sposób prawidłowy zawiadomiona o terminie rozprawy. Podniosła, że pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. spółka zawiadomiła Sąd o zmianie adresu spółki na adres: ul. (...), (...) W. prosząc jednocześnie o kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy adres spółki. W tych okolicznościach, zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r. nie było prawidłowe.

W ramach treści tego pisma strona zawarła wniosek o doręczenie jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu nie zasługiwał na uwzględnienie.

Z treści art. 86 § 1 i art. 87 § 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej - p.p.s.a.) wynika, że uchybiony termin należy - na wniosek strony - przywrócić, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: strona wystąpiła z wnioskiem w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonała jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Poddając, w myśl przedstawionych kryteriów, ocenie złożony w sprawie wniosek należy stwierdzić, że spełnia on niezbędne wymogi formalne. Siedmiodniowy termin o jakim mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. Sąd liczył od podanej przez stronę daty zapoznania się z aktami sprawy przez jej pełnomocnika.

Co się tyczy samej zasadności wniosku to w ocenie Sądu, podniesiona we wniosku argumentacja nie daje podstaw do przywrócenia uchybionego terminu.

Jak wynika z jego treści, domagając się przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku swoją argumentację strona buduje na zarzucie, że zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r. (na której Sąd oddalił w całości skargę strony) zostało nieprawidłowo skierowane na adres: ul. (...) w W., zamiast na adres, ul. (...) W., pod którym skarżąca spółka posiada siedzibę od czerwca 2017 r.

Spółka podnosi przy tym, powołując się na dołączone do wniosku pismo z dnia 14 grudnia 2017 r., że o swojej nowej siedzibie poinformowała Sąd w grudniu 2017 r. wnosząc jednocześnie, by wszelka korespondencja związana ze wszystkimi postępowaniami toczącymi się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu była kierowana właśnie na ten adres (ul. (...) w W.).

Konfrontując te zarzuty z zawartością akt sprawy Sąd nie znalazł podstaw do przywrócenia spółce uchybionego terminu uznając, że strona nie wykazała spełnienia przesłanki z art. 87 § 2 p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Ocena, czy w danej sprawie można twierdzić o niezawinionym przez stronę uchybieniu terminu w złożeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r. wymaga uprzedniego prześledzenia stanowiska strony w zakresie adresu na jaki w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 437/18 należało doręczać jej korespondencję sądową.

Porządkujące ustalenie tej kwestii pozwoli wyjaśnić rzecz dalej idącą, a mianowicie, z jakiego powodu zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r. i kierowane na adres spółki przy ul. (...) w W. Sąd uznaje za prawidłowe, pomimo argumentów podniesionych w treści wniosku o przywrócenie terminu.

Otóż, jak wynika z treści skargi, strona podała w niej dwa adresy, z czego jeden dotyczył adresu siedziby spółki (ul. (...) w W.), drugi, adresu do doręczeń (ul. (...) w W.).

Jak wynika z akt sprawy, wszelka korespondencja Sądu adresowana do strony była, do chwili wniesienia przez spółkę zażalenia z dnia 23 października 2017 r. (k. 46 akt sądowych) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) we Wrocławiu z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 484/17 (obecnie: I SA/Wr 437/18), o odrzuceniu skargi, kierowana na podany w skardze adres do doręczeń, tj. ul. (...) w W. W treści wspomnianego zażalenia (k. 46), spółka kwestionując skuteczność wezwania spółki do uzupełnienia braków formalnych skargi podniosła, że siedziba spółki mieści się przy ul. (...) w W. i na ten adres Sąd powinien doręczać spółce korespondencję. Strona wskazała, że taki adres widnieje na odcisku pieczęci jaką posługuje się spółka. Taki też adres spółka podała w treści zażalenia. Podniosła, że korespondencja kierowana na adres ul. (...) w W. (poza przypadkiem omyłkowego odebrania przesyłki sądowej w dniu 20 czerwca 2017 r.) nigdy do spółki nie dotarła, oraz, że spółka nie posiada pod tym adresem siedziby, ani miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Przedstawiona w zażaleniu argumentacja nie uwzględniała przy tym, że sama strona wskazała w skardze adres przy ul. (...) w W. jako adres spółki do doręczeń.

Uwzględniając argumenty podniesione w zażaleniu WSA we Wrocławiu przyjął, że wskazany przez spółkę (w skardze) adres do doręczeń (ul. (...) w W.) został na etapie ww. zażalenia zakwestionowany przez samą spółkę, oraz, że od tego momentu, zgodnie ze stanowiskiem spółki wyrażonym w tym zażaleniu, korespondencja sądowa powinna być skierowana na adres siedziby spółki (tj. ul. (...) w W.). Sąd uwzględnił przy tym fakt, że adres przy ul. (...) w W. został podany przez spółkę w tzw. nagłówku wspomnianego zażalenia, jak i figurował na pieczątce firmowej spółki odciśniętej pod tym pismem (k. 46, k. 51).

Wypada zaznaczyć, że kierując się treścią wspomnianego zażalenia, także Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) odpis postanowienia z dnia 12 lutego 2018 r. (sygn. akt II FZ 838/17) o oddaleniu zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 18 września 2017 r. skierował na adres: ul. (...) w W. (k. 62, k. 78).

Z tych powodów, prawidłowo, zdaniem Sądu orzekającego w sprawie, nie tylko wszelka korespondencja kierowana do spółki już po wydaniu przez NSA wspomnianego postanowienia z dnia 12 lutego 2018 r., ale, i w szczególności, zawiadomienie o rozprawie zostały skierowane na adres spółki: ul. (...), (...) W. Wypada dodać, że poza zawiadomieniem o rozprawie wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r., korespondencja sądowa kierowana właśnie na tenże adres była odbierana przez spółkę.

Przyjęcie przez Sąd, że strona została prawidłowo zawiadomiona o terminie tej rozprawy (na której został ogłoszony wyrok oddalający skargę spółki) skutkuje uznaniem, że od dnia następnego po dniu ogłoszenia wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 437/18 wobec strony rozpoczął bieg siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia do tego wyroku oraz o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem.

Przesłanki dla przywrócenia stronie uchybionego terminu do dokonania tej czynności procesowej w sprawie nie może stanowić powoływana przez nią okoliczność zawiadomienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. o tym, że siedziba spółki uległa zmianie i aktualnie mieści się przy ul. (...) w W.

Należy podnieść, że zawartość akt sprawy o sygn. akt I SA/Wr 437/18 (poprzednio: I SA/Wr 484/17) nie potwierdza twierdzeń strony jakoby wspominane zawiadomienie spółka złożyła do akt tej konkretnej sprawy.

Z przeprowadzonego przez Sąd postępowania wyjaśniającego wynika, że zawiadomienie o zmianie siedziby spółki na ul. (...) w W. (którego kopię dołączono do wniosku o przywrócenie terminu) strona złożyła wraz z pismem przewodnim skierowanym jedynie do sprawy o sygn. akt I SA/Wr 1000/16 (obecnie: I SA/Wr 241/18). Strona nie może zatem wywodzić skutków takiego zawiadomienia także w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 437/18 (poprzednio: I SA/Wr 484/17).

Należy wyjaśnić, że w piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r. strona nie wymieniła akt niniejszej sprawy, pomimo, że wraz z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi otrzymała pouczenie o obowiązku powiadomienia Sądu o każdej zmianie adresu siedziby oraz adresu do doręczeń (k. 13, pkt 5 pouczenia). Tego rodzaju obowiązek wynika z treści art. 70 § 1 i § 2 p.p.s.a. Wymaga przy tym podkreślenia, że od obowiązku zawiadomienia Sądu o zmianie adresu (adresu do doręczeń) spółki nie zwalniał strony sam sposób redakcji pisma z dnia 14 grudnia 2017 r., w którym strona zawarła ogólną prośbę o kierowanie wszelkiej korespondencji związanej ze wszystkimi postępowaniami toczącymi się przed WSA we Wrocławiu na adres podany w tym piśmie. To rzeczą skarżącego jest dbałość o to, by Sąd w każdej ze spraw dysponował wiedzą o aktualnym adresie strony. Sąd w składzie orzekającym podziela wyrażony w orzecznictwie sądowym pogląd, że pismo zawierające zawiadomienie o zmianie adresu, doręczone Sądowi w oznaczonej sprawie, nie wywiera skutków w innych sprawach, w których strona informująca (czy też jej przedstawiciel) bierze udział (postanowienie SN z 22 lipca 2002 r., II UZ 46/02, OSNP 2003/2, poz. 6).

W nawiązaniu do argumentacji podniesionej we wniosku jakoby spółka posiadała nową siedzibę spółki (mieszczącą się przy ul. (...) w W.) już od czerwca 2017 r. (a jedynie stosownych zmian w KRS dokonano w październiku 2017 r.) należy zwrócić uwagę na niewątpliwą niekonsekwencję w postępowaniu spółki, która w treści zażalenia z dnia 23 października 2017 r. (k. 46) wniesionego na postanowienie z dnia 18 września 2017 r. wskazywała jako aktualną siedzibę spółki: ul. (...) w W. Nie ma również racji skarżąca sugerując, że o zmianie adresu siedziby spółki świadczył także odcisk pieczęci firmowej z którego wynikał adres: ul. (...) w W. Jak już wskazano, spółka do sprawy o sygn. akt I SA/Wr 437/18 (poprzednio: I SA/Wr 484/17) nie złożyła żadnego zawiadomienia o zmianie adresu siedziby spółki (który wedle jej twierdzeń uznawała także za adres do korespondencji), a jak jednocześnie wynika z akt tej sprawy, jeszcze w listopadzie 2017 r. (a zatem już po zmianie siedziby spółki, która wedle treści wniosku miała faktycznie nastąpić w czerwcu 2017 r., a październiku 2017 r. zostać ujawniona w KRS) posługiwała się pieczęcią firmową z adresem przy ul. (...) w W. (k. 51).

W świetle tych okoliczności Sąd uznał, że zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie jakie zostało skierowane na adres: ul. (...) w W. zostało skutecznie doręczone spółce (po dwukrotnym awizowaniu przesyłki sądowej zawierającej to zawiadomienie w dniach: 17 i 25 maja 2018 r.), a powoływane we wniosku o przywrócenie terminu argumenty związane z niewiedzą spółki o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 14 czerwca 2018 r. (na której ogłoszono wyrok oddalający skargę spółki) nie stanowią o tym, że w sprawie do uchybienia terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku doszło z przyczyn niezawinionych przez stronę, a tylko w takim przypadku wniosek strony należałoby uwzględnić. Niewątpliwie, przedstawiona przez Sąd argumentacja uzasadnia przyjęcie co najmniej braku należytej staranności strony w zakresie ciążącego na niej obowiązku ujawnienia danych adresowych zapewniających sprawną i bieżącą (aktualną) komunikację z Sądem.

Kierując się całością przedstawionej argumentacji Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia złożonego w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r. uznając, że do uchybienia temu terminowi doszło w sposób zawiniony przez stronę.

Wskazując na powyższe, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.