Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2596732

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 października 2018 r.
I SA/Wr 432/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kamila Paszowska-Wojnar.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 10 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: sprostować z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 lipca 2018 r. o sygn. akt I SA/Wr 432/18 w ten sposób, że w pkt III rozstrzygnięcia w miejsce błędnie wpisanej nazwy organu "Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej" wpisać prawidłową nazwę "Szefa Krajowej Administracji Skarbowej".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W myśl natomiast art. 156 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a. o sprostowaniu Sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 3 lipca 2018 r. rozpoznał sprawę ze skargi S. K. na opisaną w sentencji interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów dnia (...) marca 2015 r., gdzie po stronie organu mocą art. 206 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) był Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Omyłka Sądu polegająca na nieprawidłowym określeniu nazwy organu ma charakter oczywisty i dlatego na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. podlegała sprostowaniu z urzędu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.