Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917255

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2010 r.
I SA/Wr 418/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. J. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r. postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 418/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.