Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 lutego 2008 r.
I SA/Wr 391/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A spółka z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 391/07.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie wyrokiem z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 391/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę A spółka z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) r. w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r.

Odpis tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi Strony skarżącej w dniu 11 grudnia 2007 r. (adnotacja na potwierdzeniu odbioru przesyłki).

Pismem procesowym, nadanym w dniu 4 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego), pełnomocnik Strony skarżącej poinformował Sąd, że w wyniku błędnego oznaczenia sygnatury wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga kasacyjna z dnia 10 stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego), nie została wniesiona od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 390/07 lecz od wyroku tegoż sądu o sygnaturze I SA/Wr 391/07. W uzasadnieniu pisma pełnomocnik wskazał, że powyższy błąd powstał w wyniku doręczenia postanowienia Sądu z dnia 17 grudnia 2007 r. w przedmiocie sprostowania pomyłki w oznaczeniu wyroku w sprawie o sygnaturze akt I SA/ Wr 390/07.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie do treści przepisu art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Z akt sprawy wynika, że w skardze kasacyjnej nadanej w dniu 10 stycznia 2007 r., jako przedmiot zaskarżenia oznaczono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 września 2007 r. sygn. akt I SA/ Wr 390/07 doręczony w dniu 11 grudnia 2007 r., sprostowany postanowieniem z dnia 17 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 390/07.

W takiej sytuacji zakwalifikowano powyższy środek zaskarżenia zgodnie z oznaczeniem zaskarżonego orzeczenia, jako skargę kasacyjną od wyroku z dnia 21 września 2007 r. w sprawie o sygn. akt I SA/ Wr 390/07 ze skargi A spółka z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia (...) r. (o nr (...)) w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania do ponownego rozpozna sprawy dotyczącej podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od kwietnia do sierpnia 2004 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

W zaistniałej sytuacji procesowej dopiero pismem procesowym z dnia 4 lutego 2008 r. pełnomocnik Strony skarżącej wyjaśnił, że powyższa skarga kasacyjna została wniesiona nie jak w niej błędnie oznaczono od wyroku o sygn. akt I SA/Wr 390/07 lecz od wyroku o sygn. akt I SA/Wr 391/07.

Oceniając skuteczność powyższego wniosku zauważyć należy, że zasadą jest w przypadku pism będących środkami zaskarżenia, iż możliwość ich skutecznej modyfikacji została ograniczona w czasie albowiem może nastąpić tylko w otwartym okresie dla ich wniesienia. Zatem pozbawione są prawnej skuteczności wszelkie wnioski modyfikujące treść środka zaskarżenia, które zostały złożone po upływie okresu przewidzianego dla wniesienia danego środka zaskarżenia.

W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należało uznać, że skarga kasacyjna wniesiona została z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Termin ten upłynął z końcem dnia 10 stycznia 2008 r. W takiej sytuacji przyjmując, że datą wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień nadania pisma procesowego z dnia 4 lutego 2008 r., określającego prawidłowo przedmiot zaskarżenia, wywieść należało wniosek, że skargę kasacyjną wniesiono z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Z tych względów, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.