Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892896

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2011 r.
I SA/Wr 380/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2010 r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2008 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.