Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2011 r.
I SA/Wr 366/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2007 r. postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 366/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.