Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888325

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 września 2012 r.
I SA/Wr 323/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom-sprawozdawca.

Sędziowie: NSA Lidia Błystak, WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2012 r. sprawy ze skargi B. i E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2010 r.: oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.