Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909350

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
I SA/Wr 314/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska (spr.).

Sędziowie: NSA Lidia Błystak, WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi M. K. na (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.