Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720367

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2019 r.
I SA/Wr 303/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2018 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Wr 303/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 125 zł, w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 29 maja 2019 r. (vide: k. 20 akt sądowych).

Z akt sprawy wynika, że skarga w zakreślonym terminie nie została opłacona (informacja z Oddziału Finansowo-Księgowego Sądu, k. 22 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 tj., dalej - "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że pomimo doręczenia w dniu 29 maja 2019 r. (środa) wezwania do uiszczenia wpisu, strona w zakreślonym terminie należnej opłaty nie uiściła. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem bezskutecznie w dniu 5 czerwca 2019 r. (środa).

Z powyższych względów, skarga w niniejszej sprawie podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.