Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623205

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2416/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2013 r. do sierpnia 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 września 2014 r. doręczono skarżącemu opisaną w komparycji niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzja zawierała pouczenie, że stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kolegium.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tę decyzję skarżący wniósł w dniu 30 października 2014 r. (data stempla na przesyłce pocztowej - k. 5 akt sądowoadministracyjnych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W sytuacji, gdy skarżący uchybi terminowi wynikającemu z art. 53 § 1 p.p.s.a., wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Należy podkreślić, że wskazany termin jest terminem ustawowym (nie jest możliwe jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd), procesowym (w razie jego uchybienia, istnieje możliwość jego przywrócenia) oraz prekluzyjnym (upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny odrzuca skargę).

W niniejszej sprawie, zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 29 września 2014 r. Trzydziesty dzień terminu do wniesienia skargi przypadał więc na dzień 29 października 2014 r. (środa). Zatem, skarżący wnosząc skargę w dniu 30 października 2014 r., uchybił terminowi do jej złożenia.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.