Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623203

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2414/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 września 2014 r., skarżącemu doręczono oznaczoną w komparycji niniejszego postanowienia decyzję, która zawierała pouczenie o prawie wniesienia

- za pośrednictwem organu - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę, skarżący wniósł w dniu 30 października 2014 r. (data stempla na przesyłce pocztowej k. 5 akt sądowoadministracyjnych oraz informacja o dacie nadania przesyłki na stronie internetowej Poczty: http://emonitoring.poczta-polska.pl/).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako spóźniona podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: u.p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W sytuacji, gdy skarżący uchybi terminowi wynikającemu z art. 53 § 1 u.p.p.s.a., wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a.

Należy podkreślić, że wskazany termin jest terminem ustawowym (nie jest możliwe jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd), procesowym (w razie jego uchybienia, istnieje możliwość jego przywrócenia) oraz prekluzyjnym (upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny odrzuca skargę).

W sprawie, doręczenie decyzji nastąpiło 29 września 2014 r., o czym świadczy potwierdzenie odbioru przy orzeczeniu organu w aktach administracyjnych. Tak więc, trzydziesty dzień po tej dacie wypadał 29 października 2014 r. w środę. Zatem, skarżący - wnosząc skargę w dniu 30 października 2014 r. - uchybił terminowi do jej złożenia.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.