Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623201

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2409/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia podatku od towarów i usług za I kwartał 2007 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na oznaczoną w komparycji decyzję.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na niewyczerpany tok instancji, gdyż w sprawie toczy się obecnie postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Dla formalnej skuteczności wniesienia skargi do sądu administracyjnego konieczne jest wykazanie przez stronę, iż w postępowaniu administracyjnym wyczerpane zostały środki zaskarżenia służące jej w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Stosownie do treści art. 52 § 2 p.p.s.a., przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Powołany przepis wyraża zasadę, że postępowanie sądowoadministracyjne nie powinno zastępować postępowania administracyjnego, a zatem nie może zostać wszczęte dopóki toczy się postępowanie administracyjne. Prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje jedynie na taką decyzję, która została wydana na skutek rozpatrzenia odpowiedniego środka odwoławczego wniesionego przez uprawniony podmiot. Z powołanych regulacji wynika zatem, że wyczerpanie stosownych środków zaskarżenia jest podstawową przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego. Dopiero decyzja organu odwoławczego jest ostateczna w toku instancji i może zostać zaskarżona do sądu. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Izby Skarbowej, do dnia przekazania niniejszej skargi wraz z odpowiedzą na skargę, postępowanie odwoławcze od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T., nie zostało zakończone wydaniem decyzji ostatecznej. Powyższy stan sprawy powoduje, że skarga jest niedopuszczalna, bowiem brak jest przedmiotu zaskarżenia.

W tym stanie rzeczy Sąd po myśli art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.