Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1625328

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2388/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi W. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 28 listopada 2014 r. skarżący W. Z. został wezwany do opłacenia skargi wniesionej na ww. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru tego wezwania, odpis zarządzenia wzywającego do opłacenia skargi został prawidłowy doręczony na adres podany w skardze w dniu 5 grudnia 2014 r. Doręczenia dokonano do rąk dorosłego domownika - N. R.

Wymagana opłata nie została uiszczona. Z informacji udzielonej przez Wydział Finansowo-Księgowy tut. Sądu wynika, że w dniu 8 października 2014 r. na konto tut. Sądu wpłynęły dwie opłaty w wysokości 100 zł każda, które skarżący uiścił bez sprecyzowania sygnatur akt sprawy sądowej.

Wniesione przez skarżącego opłaty sądowe zostały zaksięgowane jako wniesione do spraw skarżącego o sygn. akt odpowiednio - I SA/Wr 2317/14 i I S/Wr 2318/14, jako że w tych sprawach skarżący przedłożył wydruki potwierdzające opłacenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Po myśli art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem, strona wzywana jest do opłacenia skargi w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, zaś brak uiszczenia wymaganego wpisu sądowego w wyznaczonym terminie obliguje sąd do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W stanie faktycznym sprawy, pomimo prawidłowego doręczenia stronie skarżącej wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nie dopełniono ww. czynności. W terminie otwartym do opłacenia skargi skarżący nie złożył również wniosku o przyznanie prawa pomocy. Okoliczność ta obligowała Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym, na podstawie ww. przepisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.