Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1625324

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2356/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryka Łysikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 24 listopada 2014 r. (potwierdzenie odbioru k. (...) akt sądowoadministracyjnych).

W zakreślonym terminie strona nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej u.p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 u.p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem art. 220 § 3 u.p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy jednak skargi, bowiem należy ona do katalogu pism kwalifikowanych. W tej sytuacji skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie pomimo prawidłowo doręczonego, w dniu 24 listopada 2014 r., odpisu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, strona wymaganej opłaty nie uiściła.

Z tych względów, w oparciu o art. 220 § 3 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.