Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2330/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kazek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 postanawia przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. W. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu tego żądania podała, że cały dochód przeznacza na bieżące wydatki, nie posiada oszczędności ani zdolności ich gromadzenia, natomiast w październiku i listopadzie 2014 r. jej dochód był pomniejszony na skutek zajęć komorniczych dokonanych w ramach egzekucji administracyjnej.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małoletnią córką, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 64 m2, ich źródłem utrzymania jest wynagrodzenie skarżącej w kwocie 2.097,90 zł (brutto) oraz alimenty otrzymywane przez jej córkę w kwocie 600 zł, natomiast do wydatków tego gospodarstwa zaliczyła oprócz kosztu zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków czystości oraz środków higieny, spłatę kredytu mieszkaniowego kwotą około 500 zł miesięcznie, opłatę za przedszkole córki w kwocie około 400 zł, miesięczne koszty utrzymania lokalu w kwocie 700 zł powiększone w okresie zimowym o opłatę za gaz w kwocie 400 zł

Z dokumentów przesłanych na wezwanie wynika, ponad podane wcześniej informacje, że w roku 2013 skarżąca uzyskała dochód brutto w kwocie 23.431,41 zł.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Stosownie do brzmienia art. 245 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postę-powaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Pra-wo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 ustawy procesowej). Częściowe zwolnienie z opłat lub wydatków może z kolei polegać - zgodnie z przepisem art. 245 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej. W przypadku osób fizycznych prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Ocenie pod kątem spełnienia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych jest zdolność wniosko-dawcy poniesienia kosztów sądowych bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i swojej rodziny.

Z regulacji prawnych dotyczących kosztów sądowych można wysnuć wniosek, iż są ich ponoszenie jest zasadą, natomiast zwolnienie z ich uiszczenia winno nastąpić w sytuacjach wyjątkowych. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych jest instytucją stosowaną w przypadku osób charakteryzujących się ubóstwem (przykładowo do takich osób zaliczyć można osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione zostały całkowicie środków do życia). Ubiegający się o taką pomoc powinni poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wynikające z nich zasady, jakimi należy kierować się rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy jak i stan faktycz-ny sprawy, referendarz sądowy ocenił, że w przypadku E.W. zaistniała ustawowa przesłanka do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, określona w art. 246 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wnioskodawca wykazał bowiem, że nie jest w stanie ponieść żadnego, dodatkowego ponad koszty koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny wydatku. Świadczą o tym, z jednej strony, wysokość dochodu gospodarstwa domowego skarżącej i brak majątku podlegającego spieniężeniu oraz, z drugiej strony, koszty ponoszone w związku z jego koniecznym utrzymaniem, powiększone w okresie zimowym kosztami ogrzewania mieszkania.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, referendarz sądowy postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.