Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623198

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2309/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 listopada 2014 r. doręczono skarżącej w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - wezwanie do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od skargi pod rygorem jej odrzucenia. Wyznaczony termin upływał z dniem 17 listopada 2014 r. i jak dotąd nie uzupełniono ww. braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 72 p.p.s.a., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Z akt sprawy wynika, że wezwanie odebrała matka skarżącej i dlatego doręczenie wezwania jakie nastąpiło w dniu 10 listopada 2014 r. należy uznać za skuteczne. Z kolei po myśli art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Pomimo prawidłowego doręczenia skarżącej wezwania do uiszczenia wpisu od skargi nie dopełniono ww. czynności, co spowodowało, że skarga na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.