Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1659777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2013 r.
I SA/Wr 226/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wrocław, dnia 29 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 6 grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2009 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I zarządzeniem z dnia 17 maja 2013 r. wezwał A sp. z o.o. w L. (dalej: skarżąca) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z dnia 10 stycznia 2013 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 6 grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2009 r.

Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 27 maja 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na to, że nie uiszczono od niej należnego wpisu.

Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) opłatę sądową (wpis) należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Na mocy art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., pismem podlegającym opłacie jest również skarga.

W myśl art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma (skargi), od którego nie została uiszczona należna opłata.

W takim przypadku, przewodniczący, na podstawie art. 220 § 1 zdanie 2 w zw. z § 3 p.p.s.a., wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia tej skargi uiścił od niej wpis, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje odrzuceniem skargi przez sąd, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a.

Na podstawie art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. I tak zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli jego początkiem jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 27 maja 2013 r.

Tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku fiskalnego upłynął w dniu 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek). W tak zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

Wobec czego, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.