Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720872

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
I SA/Wr 220/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kamila Paszowska-Wojnar.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi M.G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kosztów egzekucyjnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 stycznia 2019 r. (potwierdzenie odbioru przy postanowieniu k. 82 w aktach administracyjnych). Skarżący nadał do tut. Sądu skargę w dniu 14 lutego 2019 r., w czwartek (stempel pocztowy na kopercie k. 12 akt sądowych).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z powodu przekroczenia 30-dniowego terminu przewidzianego w przepisach na wniesienie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako spóźniona podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. W sytuacji, gdy strona uchybi terminowi wynikającemu z art. 53 § 1 p.p.s.a., wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie doręczenie orzeczenia nastąpiło 14 stycznia 2019 r., o czym świadczy potwierdzenie odbioru przy orzeczeniu organu w aktach administracyjnych. Trzydziesty dzień po tej dacie wypadał 13 lutego 2019 r., w środę. Zatem, skarżący nadając skargę w urzędzie pocztowym w dniu 14 lutego 2019 r., uchybił terminowi do jej złożenia.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę jako spóźnioną odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.