I SA/Wr 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555558

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2018 r. I SA/Wr 21/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. postanawia: przyznać K. M. wynagrodzenie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 4.428 (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych, w tym 23% VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lutego 2018 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Na tej podstawie, po wystąpieniu do Okręgowej Rady Adwokackiej we (...), na pełnomocnika T. D. został wyznaczony adw. K. M., który zastępował skarżącego przed tutejszym Sądem. Na rozprawie wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu i oświadczył, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części.

Następnie pełnomocnik wniósł opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i ponowił wniosek o zasądzenie wynagrodzenia.

Wobec powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej: p.p.s.a.), wyznaczony profesjonalny pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.), opłaty te wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji:

a)

w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę obliczoną na podstawie § 8,

b)

za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,

c)

w innej sprawie - 240 zł.

Z kolei na podstawie § 21 ust. ust. 1 pkt 2 lit. b, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej dla adwokata, który zastępował stronę w postępowaniu w pierwszej instancji, wynagrodzenie wynosi 50% opłaty określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia była decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 35.905 zł. Wobec tego stawkę podstawową określa § 8 pkt 5 w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a i wynosi ona 2.400 zł.

W związku z powyższym wnioskującemu pełnomocnikowi należało przyznać wynagrodzenie za zastępowanie skarżącego przed tutejszym Sądem oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w łącznej wysokości 3.600 zł. Kwota ta podlega podwyższeniu o 828 zł, stanowiącym wartość podatku od towarów i usług według stawki 23% - na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Tym samym, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 ustawy procesowej, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.