Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623187

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2031/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A S.A. w likwidacji z/s w C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za okres od stycznia do listopada 2012 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka, będąca w likwidacji, wniosła skargę kasacyjną, w której zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W formularzu urzędowym strona podała, że wnosi o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazała, że - z uwagi na zaprzestanie działalności - nie posiada środków finansowych. Oświadczyła, że wysokość kapitału spółki wynosi 3.929.477,65 zł, wartość środków trwałych 273.819,07 zł, a wysokość straty za ostatni rok obrotowy (2012) 673.884,62 zł. Podała, że stan kont na trzech rachunkach bankowych - na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - wynosił 591,68 zł, 16,18 euro i 444,97 zł.

Na wezwanie referendarza sądowego, spółka przedłożyła dokumenty, z których wynika, że w roku 2013 r. poniosła stratę w kwocie 39.216,37 zł przy przychodach w kwocie 7.528.228,25 zł, w czerwcu, lipcu i sierpniu 2014 r. dokonała dostawy towarów i świadczyła usługi o wartości odpowiednio 6.130 zł, 0 zł i 0 zł oraz nabyła towary i usługi w kwocie 4.905 zł, 3.439 zł i 3.267 zł. Na dzień (...) sierpnia 2014 r. w kasie i na rachunkach strony znajdowała się kwota 163.595,46 zł (na dzień (...) grudnia 2013 r. - 117.721,18 zł), natomiast w ramach prowadzonej działalności poniosła stratę w kwocie 774.693 zł.

Na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN za miesiące od czerwca do sierpnia 2014 r. odnotowane są wpłaty ze strony kontrahentów (w tym w dniu (...) czerwca 2014 r. w kwocie 500.000), wpłaty ze strony A sp. z o.o. oraz wpłaty i obciążenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Saldo tych rachunków na koniec sierpnia 2014 r. wynosiło 1.154,66 zł i 394,97 zł.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2014 r. referendarz sądowy odmówił spółce przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Na powyższe rozstrzygnięcie spółka wniosła sprzeciw, w treści którego zawarła polemikę z orzeczeniem referendarza. W ocenie strony, referendarz, mimo prawnych możliwości, nie wezwał ją do przedłożenia dodatkowych dokumentów. W konsekwencji, strona nie mogła wykazać swojej rzeczywistej sytuacji finansowej i majątkowej. Do sprzeciwu strona nie dołączyła żadnych nowych dokumentów.

Jako znane z urzędu wskazać trzeba, że wpis od skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie wynosi 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, że w treści skargi kasacyjnej został wskazany inny zakres prawa pomocy aniżeli na urzędowym formularzu. Mając jednak na uwadze fakt, że w piśmie wyjaśniającym zakres żądania strony z dnia (...) listopada 2014 r. oraz uzasadnieniu sprzeciwu od postanowienia z dnia 24 listopada 2014 r. spółka wskazała, że wnosi jedynie o zwolnienie z kosztów sądowych, zasadnym jest przyjęcie, że zakres wniosku obejmuje wyłącznie uzyskanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Zgodnie zaś z art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, gdy wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W ocenie Sądu, w świetle przedstawionych przez spółkę okoliczności oraz zebranych dokumentów, nie można przyjąć, że spółka nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych. Zauważyć trzeba, że na obecnym etapie postępowania, tj. po odrzuceniu skargi, koszty sądowe sprowadzają się wyłącznie do wpisu od skargi kasacyjnej.

Z danych przyjętych do rozpoznania wniosku wynika, że spółka zamknęła poprzedni rok przychodem w wysokości ponad 6.000.000 zł. Ponadto wysokość jej należności krótkoterminowych kilkakrotnie przewyższa wartość zobowiązań krótkoterminowych. Także skarżąca spółka na rachunkach bankowych i w kasie na koniec sierpnia 2014 r. posiadała ponad 160.000 zł. Już zatem te dane wskazują, że mogła ona pozyskać środki na opłacenie swego udziału w sprawie.

Podkreślić trzeba, że w przypadku przedsiębiorców miarodajną dla oceny nie jest kategoria dochodu czy straty, lecz wartość przychodu. Ta kategoria podatników bowiem ma do dyspozycji legalne instrumenty podatkowe, które pozwalają na równoważenie kosztów i przychodów w taki sposób, aby w końcowym rozliczeniu minimalizować bądź w ogóle eliminować obciążenia podatkowe (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt II OZ 707/13; z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt I GZ 228/12; CBOSA - orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zdaniem Sądu, nie uzasadnia również przyznania prawa pomocy odnotowanie straty w roku bieżącym i brak obrotów od czerwca do sierpnia 2014 r. Należy bowiem wskazać, że ponoszenia kosztów swego udziału w sprawie strona winna się spodziewać najpóźniej z dniem wniesienia skargi. Co za tym idzie, obowiązana jest, w miarę możliwości finansowych, gromadzić środki na ten cel. Skarga w niniejszej sprawie jest datowana na dzień (...) października 2013 r. Przedstawione wyżej dane finansowe nie pozostawiają zaś wątpliwości, że spółka była w stanie - w tej dacie - zgromadzić środki na opłacenie kosztów sądowych.

Ustosunkowując się zaś do zarzutów strony o braku możliwości wykazania swojej sytuacji finansowej i materialnej, Sąd zauważa, że zarządzeniem z dnia 5 września 2014 r. strona została wezwana do dostarczenia określonych dokumentów. W wezwaniu wskazano, że strona ma prawo złożyć także inne dokumenty oraz informacje, których treść może mieć znaczenie dla oceny wniosku spółki. Spółka z tego prawa nie skorzystała. Przedłożyła jedynie dokumenty wprost wymienione w wezwaniu. Nieuzasadnione są więc zarzuty spółki, że Sąd powinien ją jeszcze raz wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Zdaniem Sądu, ocena sytuacji spółki w powiązaniu z przedłożoną dokumentacją nie daje podstawy do uznania, że strona spełnia przesłanki do przyznania jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W przedmiotowej sprawie strona ma bowiem możliwość zgromadzenia odpowiednich środków.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.