Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097891

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
I SA/Wr 203/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Tomasz Świetlikowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi A sp. z o.o. we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia (...) października 2010 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca w dniu 12 lipca 2010 r. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (SKA).

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Podatnik zamierza w przyszłości przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze akcjonariusza, w której będzie komplementariuszem. W przypadku, gdy spółka komandytowo-akcyjna wypracuje zysk, a następnie decyzją uchwały walnego zgromadzenia zostanie on podzielony, to wówczas strona skarżąca jako akcjonariusz uzyska dochód z tytułu uzyskanej dywidendy.

W związku z tym zadano następujące pytanie: czy w związku z posiadaniem przez spółkę statusu akcjonariusza w SKA, przychód (dochód) po jej stronie powstanie w dacie wypłaty dywidendy, tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego otrzymaniu, czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie spółki na analogicznych zasadach, jak w przypadku komplementariusza w SKA, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem strony skarżącej, dochodem akcjonariusza SKA jest jedynie uzyskana dywidenda, a obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje z chwilą jej wypłaty. Dochód ten będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Przychód akcjonariusza będzie stanowiła wyłącznie kwota dywidendy zatwierdzona przez walne zgromadzenie i wypłacona akcjonariuszowi. Na akcjonariuszu nie ciąży zatem obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek CIT w ciągu roku, z uwagi na to, że nie przysługuje mu prawo do udziału w przychodach i kosztach spółki komandytowo-akcyjnej, jak w odniesieniu do komplementariusza SKA.

W ocenie spółki, należy przyjąć, że koncepcja opodatkowania dochodu akcjonariuszy SKA w sposób analogiczny do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych stoi w sprzeczności z przepisami o prawach i obowiązkach akcjonariuszy SKA. Z przepisów tych wynika bowiem jednoznacznie, że przychód akcjonariusza powstanie dopiero w dacie wypłaty dywidendy i nie przysługuje wszystkim akcjonariuszom, lecz tylko tym, którzy w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku są akcjonariuszami. Za takim stwierdzeniem przemawia również brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym przychodami są otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne. Natomiast przychodu nie może generować sam fakt posiadania przez akcjonariusza akcji SKA - a takie wnioskowanie należałoby przyjąć, gdyby uznać, że akcjonariusz SKA jest opodatkowany na analogicznych zasadach jak inni wspólnicy spółek osobowych (np. jak komplementariusz w SKA). Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa w sposób precyzyjny zasad opodatkowania akcjonariusza, zatem nie należy dokonywać jej interpretacji na niekorzyść podatnika zwiększając tym samym jego obciążenie podatkowe z uwagi na zasadę rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących podatkowego stanu faktycznego czy stanu prawnego na rzecz podatnika (in dubio pro tributario) oraz zakaz interpretowania takich wątpliwości na korzyść "fiscusa" (in dubio pro fisco).

W swej interpretacji organ uznał stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe.

Przedstawiając szczegółowo właściwe regulacje prawne organ stanął na stanowisku, że uzyskane przez spółkę komandytowo-akcyjną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej zarówno u komplementariuszy, jak i akcjonariuszy) proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

Zgodnie bowiem z art. 147 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest spółka kapitałowa, to przychody z udziału w spółce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w sposób określony w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl omawianego przepisu, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Ustawodawca nie czyni żadnego wyjątku w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z udziału w tej spółce w stosunku do jego pozostałych dochodów, a także w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez wspólników innych spółek osobowych.

Akcjonariusz, obliczając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, powinien uwzględniać część przychodów i kosztów SKA przypadających m.in. na posiadane w trakcie roku obrachunkowego akcje, zgodnie z zasadami określonymi w przywołanym już art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązek wpłaty zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, powinien być realizowany z uwzględnieniem zapisów w księgach rachunkowych, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

W skardze z dnia 20 grudnia 2010 r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu strona skarżąca zaskarżyła w całości opisaną interpretację oraz wniosła o jej uchylenie.

Zdaniem skarżącej interpretacja narusza 5 ust. 1 i 2 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto art. 14a w zw. z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.).

Strona skarżąca w pełni podtrzymała swe stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację, przywołując argumentację w istocie zbieżną prezentowaną na wcześniejszych etapach postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Niepodzielając zarzutów zawartych w skardze organ przywołał swe dotychczasowe stanowisko w przedmiocie sposobu rozliczenia dochodów uzyskiwanych ze spółki komandytowo-akcyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne podlega zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 2025/09 Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a. przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące wątpliwości tj.: "czy w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p., w miesięcznych zaliczkach ?".

W ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie uchwała siedmiu sędziów NSA pozwoli wyjaśnić pojawiające się na omawianym gruncie wątpliwości prawne, a tym samym będzie miała wpływ na treść wyroku.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążą sądy administracyjne orzekające w takich samych stanach prawnych, a ewentualne odmienne stanowisko sądu wymaga - przez podjęciem rozstrzygnięcia - ponownego przedstawienia zagadnienia prawnego odpowiedniemu składowi NSA.

Sąd doszedł do przekonania, że w sprawie wystąpiła zatem przesłanka, o której mowa w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., co skutkuje koniecznością zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.