Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028757

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 lipca 2020 r.
I SA/Wr 202/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. s.c. M.Ś., K. Ś. w G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia 23 stycznia 2020 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2015 r. postanawia:

I. odrzucić skargę;

II. zwrócić stronie skarżącej kwotę 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 czerwca 2020 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca ww. wezwanie, została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 22 czerwca 2020 r. (vide: k. 35 akt sądowych).

Jak wynika z akt sprawy, wpis sądowy od skargi został uiszczony w dniu 3 lipca 2020 r. (vide: k. 36 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Do pism takich należy skarga i jeśli wnoszący skargę nie uiścił należnego wpisu, wzywa się go do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 22 czerwca 2020 r. Termin do dokonania powyżej czynności upłynął zatem w dniu 29 czerwca 2020 r. Pomimo prawidłowego wezwania wraz z pouczeniem o konsekwencjach prawnych nieuiszczenia wpisu w ustawowym terminie, wpłaty dokonano dopiero w dniu 3 lipca 2020 r. (vide: dowód opłaty - k. 36 akt sądowych). W tej sytuacji w wyznaczonym 7 dniowym terminie, mimo pouczenia, strona skarżąca reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie uiściła należnego wpisu od skargi. Wskazać należy, że uiszczenie wpisu po terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Sąd był zatem zobligowany, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.