Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1871/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę strony skarżącej na wymienioną w sentencji decyzję. Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data stempla pocztowego,) pełnomocnik strony wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku zapadłego w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu określonego w przywołanym przepisie, czynność ta jest bezskuteczna. Siedmiodniowy termin do złożenia ww. wniosku jest bowiem terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być przedłużane ani skracane. Dlatego też złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po terminie skutkuje odmową jego sporządzenia, przy czym - zgodnie z art. 141 § 3 p.p.s.a. - odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie siedmiodniowy termin do złożenia wniosku, liczony od dnia ogłoszenia wyroku, upływał z dniem 18 grudnia 2014 r., zatem najpóźniej do tego właśnie dnia należało złożyć wniosek. Skarżący złożył wniosek 19 grudnia co oznacza, że wniosek ten - jako złożony po terminie - jest bezskuteczny, ze wszystkimi ww. implikacjami.

W związku z powyższym sąd, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.