Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1819/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej strony skarżącej w sprawie ze skargi W. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie zgłoszenia o nabyciu spadku postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - po przeprowadzeniu rozprawy-w dniu 18 września 2014 r. oddalił wyrokiem skargę W. S. na opisane w sentencji postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W.

Jak wynika z protokołu rozprawy, na posiedzeniu obecni byli zarówno pełnomocnik organu podatkowego - r.pr. A. T., jak i pełnomocnik strony skarżącej - r.pr. W. P.

W dniu (...) września 2014 r. pełnomocnik skarżącego nadał w placówce operatora pocztowego wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku i jego doręczenie.

Postanowieniem z 20 października 2014 r. Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia ww. wyroku. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek został nadany przez pełnomocnika po terminie.

Pismem z (...) października 2014 r. pełnomocnik strony wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem tutejszego Sądu, skargę kasacyjną na wyrok zapadły w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej: p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z powołanego przepisu wynika, że elementem koniecznym dla wszczęcia postępowania odwoławczego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest uzyskanie przez stronę odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W rozpatrywanej sprawie, pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem siedmiodniowego terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji, postanowieniem z 20 października 2014 r. Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. Skoro więc zapadły w sprawie wyrok Sądu nie został uzasadniony - a tym samym skarżący nie dysponował odpisem tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem - to nie zaistniały okoliczności umożliwiające skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej.

W myśl zaś art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak podnosi się w orzecznictwie, brak uzasadnienia wyroku jest przykładem innej przyczyny niedopuszczalności skargi kasacyjnej", o której mowa w art. 178 p.p.s.a. (por. postanowienia NSA: z 30 października 2012 r., II GZ 373/12 oraz z 7 czerwca 2013 r., II FZ 71/13; CBOSA - orzeczenia.nsa.gov.pl.). Wyjaśnić trzeba, że ten sam skutek rodzić będzie również niewystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku lub złożenie takiego wniosku po terminie przewidzianym w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Z tych też powodów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.