I SA/Wr 1801/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

I SA/Wr 1801/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664939

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 r. I SA/Wr 1801/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. w likwidacji z/s w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołań od decyzji o wznowienie postępowania w sprawach podatku od towaru i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r. postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka w likwidacji, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i obuwia, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że w związku z likwidacją nie posiada majątku wystarczającego na ich pokrycie. Z oświadczenia o majątku i dochodach wynika, że kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł, a wartość środków trwałych według bilansu na dzień 31 lipca 2013 r. - 0 zł. Zgodnie z bilansem za 2012 r., strata wyniosła 459.391,02 zł, z kolei na dzień 31 lipca 2013 r. - 6.569,85 zł. Spółka posiada jeden rachunek bankowy, którego saldo wynosiło na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 0 zł. Stan kasy na dzień 31 lipca 2013 r. opiewał na kwotę 15.096,98 zł.

Powyższe dane uzasadniają żądanie wniosku.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.)., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, a więc w zakresie częściowym, w przypadku osób prawnych może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W przypadku skarżącej spółki przede wszystkim wskazać trzeba, że pozostaje ona w stanie likwidacji Co za tym idzie, jej celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz zakończenie bytu poprzez ściągnięcie wierzytelności, spłatę wierzycieli, upłynnienie majątku. Obecnie strona odnotowuje wyłącznie wysokie straty, nie posiada już żadnego majątku, a środki finansowe, którymi dysponuje, są niewielkie i przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej likwidacji.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.