Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2985946

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2015 r.
I SA/Wr 1774/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1774/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.