Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2828738

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2015 r.
I SA/Wr 1752/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) 2014 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.